Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh
Thứ năm, 1/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 1453

Kế hoạch bộ môn sinh học năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH

BỘ MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2016-2017

 

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh.

Bộ môn Sinh học đề ra kế hoạch năm học 2016-2017 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy - phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình, bám sát trọng tâm, chuẩn kiến thức và kỹ năng của bài dạy.

- Tích cực tham gia công tác biên sọan sách hướng dẫn dạy và học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục.

- Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Thực hiện tốt chương trình theo giảm tải SGK theo hướng dẫn của bộ.

- Tham dự các chuyên đề của quận và thành phố nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên và các trường trong quận.

- Xây dựng các chuyên đề dạy học trong môn học, các chuyên đề và kế hoạch dạy học phải nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh; kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

 

- Xây dựng hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đánh giá qua các hoạt động của học sinh; đánh giá qua hồ sơ học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kế hoạch dạy học của giáo viên và nhà trường.

- Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành, các hình thức đánh giá này được thông tin đầy đủ đến học sinh khi giao nhiệm vụ học tập.

- Tất cả các trường đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa về phòng chống HIV/AISD, tham quan thực địa, giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em học sinh.

- Tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh giảng dạy thực hành thí nghiệm.

- Tích cực tham gia các hội thi của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục tổ chức.

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi giải Chu Văn An lần thứ 14

- Tăng cường họat động chuyên môn trên trang “trường học kết nối”.

- Tham gia kỳ thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi.

- Tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

- Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, tăng cường chất lượng các buổi thực địa theo bài học sách giáo khoa.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM HỌC 2016-2017

  1. Bồi dưỡng chuyên đề :

STT

Tên chuyên đề

Phân công

phụ trách

Thành phần

tham dự

Ghi chú

1

Thực hiện chuyên môn trên “Trường học kết nối:

THCS

Bình Lợi Trung

Giáo viên bộ môn sinh trong quận.

Tháng 9+10/2016

2

Tiết học ngoài nhà trường

THCS

Hà Huy Tập

Giáo viên bộ môn sinh trong quận.

Tháng 11+12/2016

3

Dạy học tích hợp liên môn theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

THCS Lam Sơn

 

Giáo viên bộ môn sinh trong quận.

Tháng 02+03/2017

2. Sinh hoạt tổ-nhóm

- Tiếp tục thực hiện sinh họat tổ nhóm, xây dựng chủ đề dạy học phù hợp chuẩn kiến thức và kỹ năng.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Mỗi tổ bộ môn lựa chọn và xây dựng ít nhất một chủ đề dạy học theo định hướng đổi mới.

3. Các công tác khác

- Tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi, tham gia cuộc thi HS giỏi theo kế họach của PGD.

- Tổ chức tiết học ngoài nhà trường tham quan thực tế tìm hiểu thiên nhiên, môi trường chung quanh cho học sinh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã.

- Tổ chức các buổi sinh họat ngọai khóa về giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian

Nội dung

Thành phần

tham dự

Phân công

Phụ trách

Tháng

9+10

- Xây dựng kế hoạch năm học

- Sinh hoạt chuyên môn. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học.

- Tham gia tập huấn của PGD và SGD .

- Các trường tiến hành bồi dưỡng HSG.

- Thực hiện chuyên đề Trường học kết nối

- Thi Giáo viên giỏi Giải Chu Văn An lần thứ 14.

 

- GV sinh

 

- GV sinh

 

- GV sinh

 

- GV sinh

- Phụ trách bộ môn của quận.

- Phụ trách bộ môn của quận.

 

 

 

- THCS Bình Lợi Trung

Tháng

11

- Sinh hoạt chuyên môn

- Các trường tiếp tục bồi dưỡng HSG.

- Thực hiện chuyên đề “Tiết học ngoài nhà trường” Tại Thảo cầm Viên

- GV sinh

- HS các trường THCS

- GV sinh

- Phụ trách bộ môn của quận.

 

- GV trường

THCS Hà Huy Tập

Tháng

12

- Sinh hoạt chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập HK1.

- Thi HS giỏi cấp quận tuyển chọn đội dự tuyển cấp Thành phố

- GV sinh

 

-Theo quyết định

- Phụ trách bộ môn của quận.

 

Tháng

1+2

- Bồi dưỡng HSG quận.

 

- Chuyên đề cấp quận

-Theo quyết định

- Trường

THCS NVB

 

 

- GV trường

THCS Lam Sơn

Tháng

3

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

- Bồi dưỡng và dự thi HSG cấp Thành phố

- GV sinh

 

 

- Phụ trách bộ môn của quận.

- GV các trường

THCS

Tháng

4+5

- Sinh hoạt chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập thi HK2

- Báo cáo tổng kết cuối năm

- GV sinh

 

 

- Phụ trách bộ môn của quận.

 

 

Nơi nhận:                                                               PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

  • Các trường THCS;
  • Lưu VP.

 

                                                                             Trần Văn Quang

Tác giả: Trần Văn Quang

87